10 Δεκεμβρίου 2014

Πρακτικά Ημερίδας: Αρχεία και πνευματικά δικαιώματαΠεριεχόμενα

- Αρχεία και πνευματικά δικαιώματα: Ιδιατερότητες και προβλήματα - Αμαλία Παππά
Ι. Το νομικό πλαίσιο
ΙΙ. Ζητήματα ως προς τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων από τους φορείς φύλαξης
ΙΙΙ. Οι νέες τεχνολογίες και τα πνευματικά δικαιώματα (προστασία των δικαιωμάτων, περαιτέρω χρήση τεκμηρίων)
ΙV. Ο Δημόσιος Τομέας στην ψηφιακή εποχή

- Περιορισμοί και εξαιρέσεις υπέρ των αρχείων: "υιοθετημένες" ρυθμίσεις και "ορφανά" έργα - Μαρία
Δάφνη Παπαδοπούλου
Ι. Εισαγωγή
ΙΙ. «Υιοθετημένες» εξαιρέσεις: Αναπαραγωγή από Βιβλιοθήκες και Αρχεία (άρ
. 22 του Ν. 2121/1993), Αναπαραγωγή κινηματογραφικών έργων (άρ. 23 Ν. 2121/1993), Μη «υιοθετηθείσα» (ενσωματωμένη) εξαίρεση (άρ. 5 παρ. 3 εδ. ιδ’ Οδηγίας 2001/29)
ΙΙΙ. Διεθνείς εξελίξεις
ΙV. Ορφανά έργα: Εισαγωγή, Ορισμός ορφανών έργων, Αμοιβαία αναγνώριση, Πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2012/28, Λήξη καθεστώτος έργων ως ορφανών, Εισαγωγή εξαίρεσης, Διατήρηση ρυθμίσεων, Προθεσμία ενσωμάτωσης
V. Επίλογος

- Οι μελετητές μπροστά στα "κλειστά" αρχεία: Περιορισμοί και ευχέρειες στην πρόσβαση - Τάσος
Σακελλαρόπουλος

- Πνευματικά δικαιώματα και σύγχρονα αρχεία - Βαγγέλης Καραμανωλάκης

- Η Εεμπειρία της Αμερικανικης Σχολής Κλασικών Σπουδών (ΑΣΚΣΑ) στη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας - Ναταλία Βογκέικωφ-Brogan, Ελευθερία Δαλέζιου, Λήδα Κωστάκη
Ι. Θέματα πρόσβασης και πνευματικής ιδιοκτησίας σε αναλογικά αρχεία: Νομοθετικοί περιορισμοί στην πρόσβαση, Περιορισμοί στην πρόσβαση που προέρχονται από την εσωτερική πολιτική του αρχειακού φορέα, Περιορισμοί που έχουν επιβληθεί από τον δωρητή
ΙΙ. Θέματα πρόσβασης και διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων σε αρχεία αναρτημένα στο
Διαδίκτυο.

- Αρχεία λογοτεχνίας και πνευματικά δικαιώματα: κάποιες απορίες - Σοφία Μπόρα

- Πνευματικά δικαιώματα και μουσικά, οπτικοακουστικά αρχεία την εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης - Στεφανία Μεράκου
Ι. Σκοπός και δραστηριότητες ηχητικών και οπτικοακουστικών αρχείων
Ιδιότητες προσώπων που εμπλέκονται στις δραστηριότητες ηχητικών και οπτικοακουστικών
αρχείων
ΙΙ. Πρόσκτηση
Προσκτήσεις από ίδιες καταγραφές φορέων
Προσκτήσεις από κατάθεση, δωρεά ή αγορά
ΙΙΙ. Πρόσβαση
ΙV. Αρχεία και κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων
V.  Δικαιώματα και ευθύνες των Αρχείων για τις συλλογές τους
VI. Παραδείγματα από τα αρχεία της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη»
VII. Συμπεράσματα

- Τεχνολογικές και νομικές πλευρές της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των οπτικοακουστικών αρχείων - Βασίλης Αλεξόπουλος, Μαρία-Μάγδα Τσούκα

- Πέρα από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας: Η (Επαν)εμφάνιση του χρήστη - δημιουργού - Πρόδρομος Τσιαβός

- Τεχνολογικές και νομικές πλευρές της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των οπτικοακουστικών αρχείων - Πέτρος Στεφανέας

- How to deal with IPR in cultural heritage institutions: The Europeana fashion case - Marco Rendina

- Η κοινωνία της γνώσης - Τάσος Τζαβάρας, Μάνος Κεφαλάς

- Από την αόρατη συλλογή στη συμπαθητκή μελάνη - Στέλιος Χαραλαμπόπουλος

το πλήρες κείμενο εδώ

28 Νοεμβρίου 2014

2 θέσεις ΠΕ/ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη)Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» της Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 304262, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνική Συμμετοχή, ενδιαφέρεται να προβεί στην επιλογή δύο εξωτερικών συνεργατών (βιβλιοθηκονόμων) στη Μυτιλήνη

Απαιτούμενα προσόντα:
- Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας, κατά προτίμηση Τμήματος Πανεπιστημίου ή εναλλακτικά ΤΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
- Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
- Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

-Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε Βιβλιοθήκη, με προτίμηση σε Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
- Μεταπτυχιακός δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη της Βιβλιοθηκονομίας ή της Πληροφορικής, Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού
- Γνώση χειρισμού λογισμικού Αυτοματοποίησης Βιβλιοθήκης Advance


Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι από τον Φεβρουάριο 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2015

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15:00

αναλυτικά η προκήρυξη εδώ